Harmoniske vendinger

Om å gjennkjenne harmoniske strukturer i musikk

Velkommen!

Nettstedet Harmoniske vendinger hører til boken med samme navn. Her finnes:

  • innspillinger av de harmoniske strukturene som beskrives i boken.
  • lenker til innspillinger av den musikken som trengs for å kunne gjøre oppgavene i boken.

Nettstedet er bygget opp med samme progresjon og med de samme kapittelnavnene som i boken.

Om Harmoniske vendinger

Harmoniske vendinger er læremateriale til bruk i hørelæreundervisning i videregående skole, på folkehøgskoler og i høyere musikkutdanning. For å kunne ta lærestoffet i bruk forutsettes det grunnleggende kjennskap til notesystemet, samt basiskunnskaper i musikkteori.

Et mål i hørelæreundervisningen er å styrke evnen til indre forestilling av musikk, en egenskap som er viktig både i forbindelse med lesing, memorering og utøving av musikk. En godt utviklet forestillingsevne forutsetter inngående kjennskap til musikalske elementer som rytme, melodi og harmonikk. Dersom disse elementene i stor grad kan gjenkjennes i helhetlige mønstre, vil det lette arbeidet med å gjenskape musikken i form av forestilt lyd. Dette lærematerialet tar for seg harmoniske funksjoner i de kontekstene de oftest opptrer i. Målet med stoffet er å oppøve evnen til auditiv og visuell gjenkjennelse av harmoniske grunnmønstre, samt å kunne reprodusere mønstrene som forestilt lyd og gjennom sang, spill eller notasjon.

Ett og samme harmoniske mønster kan ha flere funksjoner. Det kan utgjøre hele akkordgrunnlaget for et stykke og gjennom verket bli repetert om og om igjen. Det kan danne det harmoniske grunnlaget for en av frasene i en sats, eller for deler av en frase. Det kan dessuten komme i form av en kadens, som avslutter en frase eller en sats. Ved å arbeide med ett og samme mønster i slike forskjellige sammenhenger, vil det være enklere å gjenkjenne det når det dukker opp i den musikken du selv arbeider med i ditt virke som musiker.

“Harmoniske vendinger” utvikles av Maria Medby Tollefsen, universitetslektor i hørelære ved Musikkonservatoriet, UiT, Norges arktiske universitet. For spørsmål og tilbakemeldinger, ta kontakt via e-post: maria.m.tollefsen@uit.no

Notasjon av harmoniske strukturer

Det har blitt lagt vekt på å skape et notebilde der det er enkelt å se hva som skiller de ulike harmoniske vendingene fra hverandre. Derfor er alle noteeksempler notert i c-dur eller c-moll. Av samme grunn er basstoner notert for seg selv i nederste system, mens de øvrige akkordtoner er notert i øverste system. Basstoner er konsekvent notert i f-nøkkel, mens de øvrige akkordtoner er notert i g-nøkkel.

Under hvert noteeksempel ligger to lydfiler. Ved å klikke på den øverste, kan du høre noteeksempelet i et relativt raskt tempo. Lytt til akkordrekken som en helhet, uten fokus på detaljer. Klikk på den nederste lydfilen for å lytte til akkordstrukturen i et langsomt tempo. Den langsomme versjonen kan eksempelvis brukes som støtte mens du synger akkordrekkens basstoner, mens du synger akkordene brutt, mens du improviserer over dem etc. Noteeksemplene er spilt inn av pianist Maria Jakobsen.

Mange av akkordstrukturene fra dette nettstedet finnes også på www.klassisk-harmoni.no. Der kan de lyttes til slik de forekommer i ulike musikkeksempler fra den klassiske musikklitteraturen. Klassisk-harmoni.no er en side utarbeidet av dosent Niels-Eskild Johansen ved UiT, Norges Arktiske Universitet.

Valg av innspillinger

Det har vært vesentlig å finne innspillinger der bassen kommer tydelig frem i lydbildet. Innspillinger med rene lydbilder har blitt valgt fremfor versjoner som inneholder grammofonstøy eller bakgrunnsstøy fra publikum. I musikkstykker der tempoet varierer mye fra innspilling til innspilling, er det ofte plukket ut en versjon med et litt langsomt tempo, slik at du som skal løse oppgaven har best mulig tid til å oppfatte harmonikken.

I enkelte tilfeller er det lenke til to innspillinger av samme verk. Dette skyldes at ulike elementer i musikken kommer frem i de to versjonene; i den ene er kanskje bassen veldig tydelig, mens i den andre kan tilleggstoner som septimer og sekster være mer fremtredende.Velg selv hvilken innspilling du ønsker å benytte, eller lytt til begge underveis i arbeidet med en oppgave.

Det kreves abonnement på streamingprogrammet Spotify for å kunne lytte til musikkeksemplene som ligger på dette nettstedet.

 

Lykke til med arbeidet!

Share

Alt innhold: Maria Medby Tollefsen © • Musikkutdrag er brukt med tillatelse.
Webutvikling: ITA/Result, UiT Norges Arktiske Universitet